One Torah for All

 

One Torah shall be to him that is home-born, and unto the stranger that sojourneth among you.

Exodus 12:49

 

back

הַכִּפֻּרִים יוֹם

Dag van Verzoeningen

 

Begrip wat YHWH verlangt van Zijn Volk

 

Vayyiqra (Leviticus) 23:27
”Op exact de tiende dag van deze zevende maand is de dag der verzoeningen; het zal een heilige samenroeping voor u zijn, en u zal uw zielen verootmoedigen en een vuuroffer offeren aan YHWH”

Het is met de grootste schroom en ook schoorvoetend, dat ik het op me nam om deze studie te schrijven. Als u deze studie lees, zult u begrijpen waarom. Alstublieft, bid en luister en lees in Zijn Geest!

Ik heb GEEN verlangen iemand te misleiden, in het minst mijzelf of mijn familie. Toch ben ik op een plaats gekomen waar ik zonder twijfel overtuigd geworden ben, dat iets erg mis in dit feest, omdat het traditioneel waargenomen in de huidige tijd.

Moge YHWH de ogen openen van iedereen van ons zodat we ogen mogen hebben om te zien en oren om te horen!

Het eerste feit dat we nodig hebben voor ons begrijpen is de titel van deze dag, zoals het gewoonlijk genoemd wordt:”Dag van Verzoening” of “Yom Kippur” – יום כפר
Bedenk dat  dit niet is wat de tekst van de Schrift werkelijk aanduidt. Misschien is het eenvoudig een zaak van menselijke gemakzucht, dat het verkort is tot יום כפר – “Yom Kippur” of “Dag van Verzoening”.

Wat ook de reden was voor deze gebeurtenis, het werkt simpelweg een vervalsing in de hand van hen die deze titel gebruiken om deze dag aan te duiden. In de Schrift is deze dag altijd benoemd  als יוֹם הַכִּפֻּרִים –  “Dag van Verzoeningen”.

Het is belangrijk te noteren dat het niet één verzoening is die op deze dag afgesloten wordt, maar het zijn namelijk vele verzoeningen: een voor u en een voor mij en een voor iedereen en elk lid van het volk van YHWH onze Elohim! We hebben het nodig om het met de Schrift eens te zijn en deze naam te noemen naar zijn Schriftuurlijke  naam,   יוֹם הַכִּפֻּרִים – “Yom haKippurim” (De Dag van Verzoeningen).
ִ
Laat ons onszelf eraan herinneren dat deze specifieke dag, Yom haKippurim, een van de zeven hoge dagen in de Schrift is, welbekend als mo’edim of  feestdag van de feesten. Om dit te verstaan, laat ons eens kijken naar het woord “mo’ed” om te kijken wat het werkelijk betekent.

Het Hebreeuwse word welke gewoonlijk is vertaald in het Engels/Nederlands als “feest” is het Hebreeuwse woord “מוֹעֵד – “mo’ed.” Dit woord betekent “een gezette tijd of vastgestelde dag, een festival of feestdag”. Dit woord komt van het stamwoord “יָעַד – “ya’ad” welke “zetten tot of vaststellen; tijd zetten; verloven”

Het is wanneer we de betekenissen zien die geassociëerd worden met het stamwoord יעד dat we een waarheidgetrouw verstaan van het woord מועד beginnen te krijgen.

Zeker, om verloofd en getrouwd te zijn is een vreugdevolle gebeurtenis voor hen die zo verbonden zijn in zulk een aktiviteit.

Wanneer we Zijn Mo’edim gedenken/onderhouden op de juiste dag en op de manier die YHWH behaagt; dan zijn we verloofd met onze Geliefde.
 
Het is op dit punt dat mijn persoonlijke strijd begon met deze specifieke dag, de Dag der Verzoeningen. De vraag die in mijn verstand gevormd werd was er samen met dit punt.
Als dit een van de zeven hoge feestdagen is, hoe kan vasten op deze dag dan een feest zijn?  Hoe kan vasten samenvallen met deze dag?

Is dit een passend begrip van deze dag, om erop te vasten? Of, is dit idee van vasten een menselijke toevoeging en zijn werkelijke betekenis verloren?

We hopen deze vragen te beantwoorden en meer in deze studie. Verrassend genoeg beantwoordt YHWH deze vragen eigenlijk tamelijk duidelijk in de Schrift, als we juist naar Hem omkeren voor de antwoorden.

Vayyiqra (Leviticus) 23:32
“32  Het zal u een sabbat (Shabbat Shabbaton) der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten.”

Het woord dat onderstreept is in de hierboven gegeven tekst is het woord dat we nodig hebben  om precies te onderzoeken wat dit woord betekent. Het Hebreeuwse woord is עָנָה – “anah” wat “zichzelf verootmoedigen, vernederen” en “antwoorden of reageren” betekent. Ik heb in meer dan vier verschillende respectabele Hebreeuwse bronnen gezocht voor de betekenis van dit woord. Niet een van hen refereerde aan of gaf hints dat dit woord “vasten”betekende. In feite, betekent het in de Hipfil-stam dat het “uitroepen of zingen”betekent. Ik weet niet hoe u dat uitlegt, maar ik voel mijzelf  niet als een die zingt als ik vast!

Maar wat over de rest van de schrift, hoe wordt dit woord gebruikt? Is er iets in de Schrift dat ons kan helpen te verstaan dat dit woord niet te maken heeft met vasten? De meeste van de tijd dat dit woord gebruikt wordt is in de betekenis van een die een ander beantwoordt. Er zijn andere plaatsen waar het gebruikt wordt in de zin van verootmoedigen. Hier ís zo’n plaats:

Shemot (Exodus) 10:3
“ Zo gingen Mozes en Aaron tot Farao, en zeiden tot hem: Zo zegt YHWH, de Elohim der Hebreen: Hoe lang weigert gij u voor Mijn aangezicht te verootmoedigen? Laat Mijn volk trekken, dat zij Mij dienen. ”

Het is niet voor te stellen dat YHWH Farao vroeg om voor Hem te vasten! Wat YHWH aan Farao vroeg om te doen was om Hem te aanbidden en Hem te dienen en legde hem Zijn Autoriteit als Schepper van alles vóór. Maar zoals we weten, deed hij dat niet.

Hier is een andere passage waar het woord gebruikt wordt.

Shemot (Exodus) 22:22
 “Gij zult geen weduwe noch wees beledigen.”

Opnieuw zien we dat hier niet de indruk gegeven wordt van vasten. Dat past gewoon niet!

Kijk naar de volgende passage, daar zitten verscheidene zeer belangrijk dingen behorende bij onze discussie. Het zal ons laten zien dat er absoluut geen idee is van vasten in dit woord  ענה  

Devarim (Deuteronomy) 8:3
“3  En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit de mond van YHWH mond uitgaat.”

Merk op dat in deze passage we leren dat “verootmoedigen” (anah – ענה ) verschillend en gescheiden is ten opzichte van honger, wat gewoonlijk is bij vasten. Merk ook op dat een deel van het verootmoedigingsproces waar Israel door ging, was dat zij werden geleerd om manna te eten en dit eten van manna verootmoedigde (ענה ) hen. In dit geval, werd de handeling van verootmoediging geassocieerd met eten, geen vasten.

Devarim (Deuteronomy) 8:16
“16  Die u in de woestijn spijsde met Man, dat uw vaderen niet gekend hadden; om u te verootmoedigen, en om u te verzoeken, opdat Hij u ten laatste weldeed.”

Opnieuw zien we het gegeven dat ענה  “manna eten” betekent. Om  ענה te associëeren  met vasten is een Schriftuurlijk record negeren!

Nu, hier is wat ik zeer belangrijk vind: er is een Hebreeuws woord dat “vasten” betekent. Het is het Hebreeuwse woord צום – “tzom”, welke gewoonlijk vertaald wordt met “vasten”. Een van de interessante zaken over dit woord is dat het niet gevonden wordt in de Torah. Het eerste voorval in de Tanak wordt niet gevonden tot het boek van 2 Sh’muel (Samuël) wanneer David vast.

Hier is een vraag om diep over na te denken, wat ik verscheidene jaren ook gedaan heb. Sinds er een apart en verschillend Hebreeuws woord is dat eigenlijk “vasten “(צום ) betekent , dan, als YHWH werkelijk wilde dat wij op deze dag vasten, zou Hij dan zo’n woord hebben gebruikt? Het bewijs in de Schrift lijkt aan te geven dat Hij het heeft gedaan en zeer duidelijk was over wat Hij wenste van ons. Hij verlangde niet van ons om simpelweg te stoppen met eten voor één dag, specifiek wanneer Hij ons gebood de weduwe en de wees niet te ענה

Shemot (Exodus) 22:22
“22  Gij zult geen weduwe noch wees beledigen”. 

.En als we de weduwe en wees niet beledigen /teisteren /, ענה   ,dan zien we de gevolgen van dit in de volgende passage.

Vayyiqra (Leviticus) 23:29
“29  Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken”

YHWH wil ons zeker niet jaarlijks uitsluiten van Zijn volk vanwege al de weduwen en wezen op.Dit gaat in tegen het idee om hen niet te beledigen/ teisteren.

 We kunnen geen twee wegen hebben. En YHWH is niet in tegenspraak met Zichzelf op dit punt.
U kan duidelijk zien dat het idee van een geforceerd vasten voor de weduwen en wezen hen werkelijk vernederen op een wijze die YHWH ons niet geboden heeft te doen!

Dus als we niet geboden zijn om te vasten op  יוֹם הַכִּפֻּרִים , wat doen we dan?

Wat betekent het dan om ons te verootmoedigen? Om die vraag te beantwoorden zullen we naar de woorden van YHWH gaan zoals ze opgenomen zijn door de profeet Yeshayah:

Yeshayah (Isaiah) 58:1-3
1 “  Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis Jakobs hun zonden.
2  Hoewel zij Mij dagelijks zoeken, en een lust hebben aan de kennis Mijner wegen, als een volk, dat gerechtigheid doet en het recht zijns Elohim’s niet verlaat, vragen zij Mij naar de rechten der gerechtigheid; zij hebben een lust tot Elohim te naderen;
3  Zeggende: Waarom vasten wij, en Gij ziet het niet aan, waarom kwellen wij onze ziel, en Gij weet het niet? Ziet, ten dage, wanneer gijlieden vast, zo vindt gij uw lust, en gij eist gestrengelijk al uw arbeid.”      

We moeten specifiek aandacht hebben naar wat er in dit stuk, dat we volledig doorlopen, gezegd wordt. YHWH zet dit punt om ons te vertellen dat er mensen zijn en waren die zeggen dat ze zoeken YHWH’s inzettingen te doen. Daarna begint YHWH hen te bestraffen omdat ze hun eigen dag van vasten opzetten in dewelke zij zich verheugen. Maar zoals wij zien zullen, heeft YHWH er geen enkel behagen in dat iemand op deze dag niet eet/vast.
Merk alstublieft op dat in vers 3, vasten en verootmoedigen of vernederen verschillende betekenissen hebben, niet dezelfde betekenissen zoals velen onderwijzen. YHWH heeft zeer duidelijke woorden te zeggen in dit hoofdstuk voor dit onderwerp.

Yeshayah (Isaiah) 58:4-5
4 “4  Ziet, tot twist en gekijf vast gijlieden, en om goddelooslijk met de vuist te slaan; vast niet gelijk heden, om uw stem te doen horen in de hoogte.
5  Zou het zulk een vasten zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze, en een zak en as onder zich spreide? Zoudt gij dat een vasten heten, en een dag den HEERE aangenaam?”

YHWH is zeker ontevreden met de manier waarop zij zich gedragen op hun apart gezette dag van vasten. Hij lacht ze uit en bespot hen om de manier hoe zij hun regels maken om zichzelf te verootmoedigen (ענה ).

YHWH stelt aan het begin van vers 5 de vraag of de manier wat zij doen het vasten is wat Hij verkiest.

Zijn antwoord is dat Hij zulk een vasten niet heeft verkozen!

Yeshayah (Isaiah) 58:6-7
6 “6  Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt?
7  Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt?”

Het echte vasten van YHWH gaat niet over een dag om niet te eten! Het echte vasten van YHWH volgens Zijn eigen woorden betekent hen die in nood zijn te helpen! In feite gebied YHWH ons in deze passage om hen in onze huis te brengen en hen eten te geven en onderdak.
Broeders en zusters in Mashiach Yeshua, dit is de werkelijke betekenis van יוֹם הַכִּפֻּרִים – Yom haKippurim,de Dag der Verzoeningen.

Laat ons speciale aandacht hebben van wat Yeshua ons geleerd heeft betreffende dit onderwerp:
 
Matithyah (Matthew) 25:34-40
34 “34  Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.
35  Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
36  Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
37  Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
38  En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
39  En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
40  En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn”.

Deze woorden van Yeshua zijn strikt gelijk aan de woorden uit Yeshayah 58. We zullen speciale nauwkeurigheid moeten besteden aan deze verzen zoals  het  advies van de Schrift ons zegt te nemen.

Matithyah (Matthew) 25:41-46
41 “  Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
42  Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
43  Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.
44  Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
45  Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
46  En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.”

Bedenk dat dezen doordat zij deze geboden niet deden niet werden beloond, maar gestraft werden.

Dit geeft zeker nieuwe en scherpe betekenisaan deze passage, die we eerder hebben bekeken.

Vayyiqra (Leviticus) 23:29
“29  Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken”.

Yeshua geeft ons eigenlijk een helder inzicht waarom dezen uitgeroeid worden uit Zijn volk. Zoe het kunnen zijn omdat zij niet יוֹם הַכִּפֻּרִים – Yom haKippurim houden op de manier wat YHWH behaagde?

Ik leg u voor dat dit exact waar is wat uit deze passage blijkt!
 
De menselijke conditie is zo dat we een tendens hebben  om onszelf in levels en niveau’s te groeperen.

We hebben ook een zeer sterke neiging alleen te socialiseren binnenin die status; niet omhoog of omlaag.

Maar laten we biddend overwegen wat het is dat YHWH ons werkelijk vraagt te doen op de Dag der Verzoeningen.

Zou YHWH bedoelen dat wanneer we onszelf verootmoedigen dat we naar de lagere sociale niveau’s gaan en hen uitnodigen in ons huis en hen te eten geven en hen te dienen op die dag? Zou dit een persoon niet veel meer verootmoedigen dan vasten/niet eten?

Dat is absoluut waar.

Matithyah (Matthew) 22:8-10
8 “8  Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig.
9  Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft.
10  En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten”.

Verder gebood Yeshua ons uit te gaan in de gehele wereld om dezen in te brengen die willen.
Yeshua onderwees ons ook dat Hij kwam om te dienen, niet om gediend te worden en riep ons op net zoals Hij te gaan en te handelen. Door ons al doende zo op te stellen is precies wat YHWH zei door de profeet Yeshayah, welke woorden we hierboven gezien hebben. Laten we doorgaan met Yeshayah om te zien wat we nog meer kunnen leren over de dag der Verzoeningen en wat het betekent om werkelijk onszelf te verootmoedigen voor YHWH.

Yeshayah (Isaiah) 58:8-11
8 “8   Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid van YHWH zal uw achtertocht wezen.
9  Dan zult gij roepen, en YHWH zal antwoorden; gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik. Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers, en het spreken der ongerechtigheid;
10  En zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag.
11  En YHWH zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken.”

Er zijn verschillende wonderlijke beloftes in deze verzen gevonden. Merk op dat deze beloftes aan de voorwaarden zijn verbonden indien iemand zichzelf geeft aan de hongerige en degene die ziek is en dus afhankelijk is, helpt dit te vergemakkelijken. Dat is wat YHWH zeer duidelijk onder vasten verstaat. Zijn vasten bestaat niet uit de beëindiging van  eten voor één dag en zichzelf een zak in as aangordt. Zijn vasten houdt een verootmoedigen van onszelf in en onszelf richting een paar stadia lager te gaan dan onze status naar hen die het werkelijk  nodig hebben gediend te worden, de hongerigen, de armen, de naakten en hen die krachteloos zijn om te voldoen aan de behoeften die ze hebben.

Vasten op één dag van het jaar is makkelijker vergeleken  met wat YHWH ons werkelijk gebied te doen. Ik vraag me af of er veel mensen bereid zijn om YHWH nederig en gehoorzamen  in plaats van de mens?
Bedenk dat YHWH nu Zijn hoofdstuk daarmee sluit. Merk op dat het gebruik van "uw" in deze verzen, in tegenstelling tot Zijn wegen en Zijn geboden onderhouden.
Merk op dat het gebruik van "uw" in deze verzen, in tegenstelling tot Zijn wegen en Zijn geboden.

Yeshayah (Isaiah) 58:12-14
12 “ En die uit u voortkomen, zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen; de fondamenten, van geslacht tot geslacht verwoest, zult gij oprichten; en gij zult genaamd worden: Die de bressen toemuurt, die de paden weder opmaakt, om te bewonen.
13 ¶  Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat YHWH geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;
14  Dan zult gij u verlustigen YHWH, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob; want de mond YHWH heeft het gesproken”.

Yeshua onderwees ons op herhaaldelijk het probleem met de tradities van mensen.

Matithyah (Matthew) 15:3
“  Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod van Elohim, door uw inzetting?” 

Hier is de waarheid van het hele onderwerp. Niemand kan enige passage in de Torah of in de Tanak aanwijzen die ons gebied om te vasten/niet eten  op de Dag der Verzoeningen. Sinds dit waar is, dan is het andere simpelweg een zaak van traditie. Nu zijn tradities niet slecht van zichzelf. Ik voor mij denk dat er vele mooie en goede tradities in het Judaisme zijn.

Het probleem komt wanneer men deze tradities begint te verheffen en hen op hetzelfde niveau zet als een Torahgebod. Wanneer dat gebeurt, dan wordt de Torah geweld aangedaan en verlaagd. Wat uiteindelijk gebeurt in bijna elke zaak is dat de traditie het gebod van YHWH vervangt. Dat is nooit goed! Tradities hoeven eenvoudig niet op iedereen gelegd te worden om die te doen. Wij zijn niet verplicht om tradities te doen.

Wij zijn verplicht om de geboden van YHWH te doen als we eeuwig leven willen.( omdat YHWH ons dat gebiedt in navolging van Yeshua, die de geboden van YHWH deed.)

In feite is het zo dat wat werkelijk gebeurt wanneer een traditie wordt verheven tot een gebod van YHWH, dan wordt  een ander Torahgebod geweld aangedaan, zie onze eerdere verwijzing hierover.

 

Devarim (Deuteroniumy) 12:32
“32  Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen”.

Als iemand zelfs een jota of tittel toevoegt of als een een jota of tittel weghaalt van de Torah, dan is hij schuldig in het breken van dit gebod en doet het geweld aan. We moeten voorzichtig zijn met de onderwijzingen van mensen, deze onderwijzer niet uitgesloten! We moeten alle dingen beproeven met de Schrift zelf. Laten we er zeker van zijn om dat te doen en doe het altijd in een eerlijke oprechte manier scheidende het woord van de waarheid.

Matithyah (Matthew) 16:6
“6  En Yeshua zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen”.

Deze waarschuwing van onze Meester Yeshua negeren zal tot zijn/haar eigen schade zijn!

 Laten we tamelijk sceptisch zijn over de onderwijzingen van mensen die niet in harmonie zijn met wat de Schrift ons adviseert. Wanneer we maar een vleugje van twijfel voelen over iets, zullen we het volledig moeten onderzoeken en dat gevoel niet negeren. Ik ben ervan overtuigd dat velen van u, lijkt mij, twijfels hebben  over Yom Kippurim.

Matithyah (Matthew) 15:8-9
8 “  Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij;
9  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn”.   

Nu, wie willen wij volgen? Natuurlijk is dat Yeshua onze Mashiach? Kunnen we niet zien dat dezen die dit doen Hem niet liefhebben en onze vrienden niet zijn? Overweeg deze passage alstublieft zorgvuldig.

Yochanan Aleph (1st John) 2:23
 “23  Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader”.   

Is het eenvoudig voor een persoon om het advies te zoeken van iemand die Yeshua niet volgt?
Dat is zeker geen eenvoudige zaak.

Qorintyah Bet (2nd Corinthians) 6:14-15
“14  Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
15  En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige?”  

Er is geen echte harmonie tussen de dicipelen van Yeshua en anderen. Ja, we zijn geroepen om uit te gaan en de verloren schapen van het huis van Israel te vinden. Maar, als we dat doen, zoeken we dan hun advies? Nee, natuurlijk doen we dat niet!

Daarom, laten we samenvatten met het volgende vers:

Yeshayah (Isaiah) 58:6-7
6 “6  Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt?
7  Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt?”    

YHWH zegt duidelijk dat Hij wil dat wij het volgende doen:

1.  Verwijder de ketenen van de zwakken.
2.  Verwijder deze dingen die anderen vasthouden.
3.  Zet de onderdrukten vrij
4.  Vernietig alles wat een ander bindt.
5.  Voedt de hongerigen.
6.  Breng de armen en zij die verschoppeling zijn in ons huis.
7.  Kleedt hen die het nodig hebben.

Hoe een ieder dit doet is individueel. Elk van ons moet Hem in deze zaak zoeken en dan in gehoorzaamheid wandelen om Zijn wil te doen. Uiteraard kunnen we in kleine groepen meer doen dan individueel. Hoewel, we moeten het zicht niet verliezen van het feit dat YHWH wil dat een ieder van ons betrokken zal zijn deze dingen te doen.Als we niet alles kunnen, pak er dan iets uit wat je wel kan en doe het.

Zoals ik al aan het begin van deze onderwijzing aangaf, ben ik dit schoorvoetend met grote vrees gaan schrijven. Waarom?Ik ben mij er terdege van bewust dat ik het me niet kan veroorloven om dit verkeerd te brengen of anderen   anderen te misleiden. Het is zeer waarschijnlijk dat velen zal stoppen met het ontvangen van deze onderwijzingen,  vanwege dit bijzondere onderwijs. In feite, ik kan publiekelijk verbannen worden en misschien hiervoor zelfs gekruisigd worden. Maar hier is wat ik weet: ik heb mijn plicht gedaan voor YHWH en met u gedeeld wat Hij heeft  op mijn hart gelegd. Wat u doet met deze onderwijzing is tussen YHWH en uzelf.

We zullen kijken ernaar om anderen te vinden om dit te delen en dit jaar te voeden. Wij zullen niet vasten in de zin van niet eten op de Dag der Verzoeningen/Yom HaKippurim. Het zal de eerste keer voor ons zijn, omdat we het altijd gedaan hebben volgens het traditionele Judaïsme. Maar om voor mij te blijven lopen in gehoorzaamheid aan Zijn Geest, kan ik dat niet langer meer doen.

Moge YHWH de ogen openen van een ieder van ons dat we Zijn Waarheid mogen zien, zodat we in de volheid kunnen wandelen. Amein en Amein.

Zerubbabel ben Emunah
www.onetorahforall.com
zerubbabel@onetorahforall.com

 

© All material is copyrighted and no part may be changed, added to, shortened or edited; however, the entirety of the article may be reproduced as long as the author’s name remains attached to the article.  It is encouraged and a blessing for others to forward these teachings to others, and permission is hereby granted for this as long as the teaching is kept wholly intact, which includes the author’s name and contact information, the “One Torah For All” header, and this copyright paragraph.  Furthermore, it must be passed on without any cost whatsoever to those who receive it.  The act of forwarding or sharing this teaching in any way constitutes agreement by the party forwarding it that he agrees to the terms and conditions of this paragraph.

back